Genel Bilgiler

MİSYONUMUZ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak, hızla gelişen ve büyüyen Üniversitemizin öğrenci ve personellerine eşit şartlarda ve düzenli olarak beslenme, dinlenme, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak, öğrenci ve personelin yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler sunmak ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sağlık kültür ve spor hizmetlerini zamanın gereklerine uygun olarak modern mekânlarda sunarak üniversitelilik bilincinin oluşmasına katkı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Başkanlığımıza bağlı tüm hizmet alanlarında öğrencilerimize ve çalışanlarımıza yönelik olarak kaynaklarımızı verimli kullanmak, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerini geliştirerek yaygınlaştırmak, öğrenci ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak ve Daire Başkanlıkları içinde öncü ve örnek bir başkanlık olmaktır.

Bingöl Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. ve 47. maddeleri, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kurulmuştur.
 
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve üniversitemizin yapacağı plan ve programlar dâhilinde; öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarının korunması, beslenme, barınma, ders çalışma, dinlenme ve boş zaman aktivitelerini değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve bu amaçla bütçe imkânları dâhilinde sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve yemekhaneleri açılması, çok amaçlı (tiyatro, sinema gösterimleri vb.) salonlar tahsis edilmesi, spor salonları ve halı sahalar oluşturulması ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almakla görevlendirilmiştir. 
 
Bu görev ve sorumluluk bilinciyle hizmet veren Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; personelimiz için birinci basamak sağlık hizmeti veren bir sağlık kuruluşu, öğrencilerimiz için sosyal, kültürel, sportif, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ihtiyaçlarını karşılayan ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda araştırmaların yapıldığı bir hizmet ve uygulama dairesidir.
 
Daire Başkanlığımızca yürütülen başlıca hizmetler ise şunlardır:
 • İhale, Satınalma ve Tahakkuk Hizmetleri
 • Sosyal, Kültürel ve Sportif Hizmetler
 • Sağlık ve Beslenme Hizmetleri
 • Sosyal Tesisler-Konukevi ve Spor Tesisleri Hizmetleri
 • Taşınır Kayıt Kontrol ve Destek Hizmetleri

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi
 • Hizmet vermede din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranılması
 • Kurallara bağlı olmak
 • Sorumluluk bilinci
 • Kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmak,
 • Hesap verebilirlik
 • Etik değerlere bağlı olmak
 • Başarıyı özendirmek ve önemsemek,
 • Görev bilinci
 • Saygılı olmak
 • Çalışkanlık
 • Liyakat
 • Güvenilirlik
 • Dürüstlük
 • İşbirliğine açık olmak
 • Özverili olmak
 • Verimlilik
 • Adil olmak
 • Üniversitemizin tüm değerlerini kabul etmek

HEDEFLERİMİZ

 • Öğrencilere burs ve kredi, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme, ulaşım alanında yardımcı olacak hizmetlerde bulunmak
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözmeye çalışmak
 • Hizmet alanına giren alanlarda araştırma ve uygulamalar yapmak ve yaptırmak, gerekli gördüğü çalışmaları yayınlamak
 • Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantini, okuma salonu ile öğrenci yurtları açmak, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salonları ve sahaları, kamp yerleri sağlamak, bu ve diğer tesisleri kurmak, kiralamak, işletmek veya başka kuruluşlar tarafından işletilmesini sağlamak. Bu amaca yönelik olarak Üniversitenin diğer birimleri ve Üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaktadır
 • Öğrenci kulüplerini aktif hale getirmek
 • Öğrenci kulüplerinin Üniversitemiz adına düzenlenecek faaliyetlerde etkin olarak yer almasını sağlamak
 • Üniversitemiz bünyesinde spor etkinlikleri düzenlemek ve Sportif faaliyetleri desteklemek
 • Konferanslar ve paneller düzenlemek, Kültürel geziler tertip etmek
 • Kantin, yemekhane ve kafeteryalarda kalite ve hizmet standartlarını yükseltmek